Matita - international art community
Політика конфіденційності
Політика конфіденційності визначає порядок обробки та захисту персональної інформації про Користувачів, яку сайт міста Запорожья online-matita.com (далі - Сайт) може отримати під час використання сайту і додатків online-matita.com.
Перед використанням Сайту, будь ласка, ознайомтеся з умовами цієї Політики конфіденційності.
1. Загальні положення
1.1. Користуючись Сайтом, Ви погоджуєтеся з тим, що:
а) Початок використання Вами програмних продуктів, сайту в будь-якій формі означає, що Ви приймаєте всі умови цієї Політики конфіденційності в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого боку.
в) Якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики конфіденційності, Вам слід негайно припинити будь-яке використання програмних продуктів і Сайту.
г) Політика конфіденційності (в тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті.
1.2. Приймаючи умови цієї Політики, Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністрацією даних про Користувача з метою, передбачених цією Політикою, а також на передачу даних про Користувача третім особам у випадках, перерахованих в цій Політиці.
Користування сайтом за допомогою веб-браузера, який приймає дані з cookies, означає вираз згоди Користувача з тим, що Адміністрація може збирати і обробляти дані з cookies з метою, передбачених цією Політикою, а також на передачу даних з cookies третім особам у випадках, перерахованих в цій Політиці.
1.3. За загальним правилом Адміністрація не перевіряє достовірність наданої Користувачами персональної інформації.

2. Умови і цілі збору і обробки персональних даних користувачів
2.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, e-mail, телефон та ін., Передаються Користувачем Адміністрації за згодою Користувача.
2.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту через Форму реєстрації користувача і підприємства означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.


2.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін. з метою виконання зобов'язань перед Користувачем Сайту .
2.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.
2.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг / продажу пропонованих на Сайті
3. Права користувачів
3.1. Користувачі мають право:
3.1.1. самостійно вносити зміни, доповнення в інформацію про себе в Особистому кабінеті на Сайті.
3.1.2. видаляти інформацію про себе, надану в рамках Особистого кабінету на Сайті. При цьому видалення профілю може спричинити неможливість використання деяких Сервісів Сайту.
3.1.3. за запитом отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.
4. Заходи щодо захисту інформації про Користувачів
4.1. Адміністрація вживає всіх необхідних і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації про Користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, поширення персональної інформації, а також від інших неправомірних дій з нею. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання несанкціонованого доступу до систем, в яких зберігається персональна інформація.
5. Прикінцеві положення
5.1. Справжня Політика, відносини між Користувачем і Адміністрацією, що виникають у зв'язку із застосуванням цієї Політики, а також питання, не врегульовані цією Політикою, регулюються чинним законодавством.

6. Змініти / видалити Дані або відкликати згоду

6.1. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати свою згоду на обработку Даних відправивши повідомлення на електронну адресу: info@online-matita.com

6.2. Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Адміністрація здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політіці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останнього взаємодії Користувача з сайтом.
Matita - international art community
Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности определяет порядок обработки и защиты персональной информации о Пользователях, которую сайт города Запорожья online-matita.com (далее - Сайт) может получить при использовании сайта и приложений online-matita.com.
Перед использованием Сайта, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящей Политики конфиденциальности.
1. Общие положения
1.1. Пользуясь Сайтом, Вы соглашаетесь с тем, что:
а) Начало использования Вами программных продуктов, сайта в любой форме означает, что Вы принимаете все условия настоящей Политики конфиденциальности в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с Вашей стороны.
в) Если Вы не согласны с условиями настоящей Политики конфиденциальности, Вам следует немедленно прекратить использование программных продуктов и Сайта.
г) Политика конфиденциальности (в том числе любая из ее частей) может быть изменена Администрацией без какого-либо специального уведомления и без выплаты какой-либо компенсации в этой связи. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте.
1.2. Принимая условия этой Политики, Пользователь выражает свое согласие на обработку Администрацией данных о Пользователях в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а также на передачу данных о Пользователе третьим лицам в случаях, перечисленных в настоящей Политике.
Использование сайта с помощью веб-браузера, принимающего данные из cookies, означает выражение согласия Пользователя с тем, что Администрация может собирать и обрабатывать данные с cookies в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а также на передачу данных с cookies третьим лицам в случаях, перечисленных в настоящей Политике.
1.3. По общему правилу Администрация не проверяет достоверность предоставленной Пользователями персональной информации.

2. Условия и цели сбора и обработки персональных данных пользователей
2.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, e-mail, телефон и др., передаются Пользователем Администрации с согласия Пользователя.
2.2. Передача персональных данных Пользователем Администрации Сайта через форму регистрации пользователя и предприятия означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.


2.3. Администрация Сайта производит обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемом им по своему желанию: организация, город, должность и т.д. с целью выполнения обязательств перед Пользователем Сайта.
2.4. Обработка персональных данных производится на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
б) соответствия целей обработки персональных данных целям, предварительно определенным и заявленным при сборе персональных данных;
в) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных способам обработки персональных данных и целям обработки персональных данных;
г) недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные.
2.5. Администрация Сайта производит обработку персональных данных Пользователя с его согласия с целью предоставления услуг/продажи предлагаемых на Сайте.
3. Права пользователей
3.1. Пользователи имеют право:
3.1.1. самостоятельно вносить изменения, дополнения в информацию о себе в личном кабинете на сайте.
3.1.2. удалять информацию о себе, предоставленную в рамках личного кабинета на сайте. При этом удаление профиля может привести к невозможности использования некоторых Сервисов Сайта.
3.1.3. по запросу получать от Администрации информацию, касающуюся обработки персональных данных.

4. Меры по защите информации о Пользователях
4.1. Администрация принимает все необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации о Пользователях от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, извращения, блокирования, распространения персональной информации, а также от других неправомерных действий с ней. К ним относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения несанкционированного доступа к системам, в которых хранится персональная информация.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Политика, отношения между Пользователем и Администрацией, возникающие в связи с применением настоящей Политики, а также вопросы, не урегулированные Политикой, регулируются действующим законодательством.

6. Изменить/удалить Данные или отозвать согласие

6.1. Пользователи в любой момент могут изменить/удалить личную информацию или отказаться от рассылки сообщений, или отозвать свое согласие на обработку данных.

6.2. После получения такого уведомления обработка данных Пользователя будет прекращена, а его данные будут удалены, кроме случаев, если такая обработка может быть необходима в соответствии с действующим законодательством Украины.

6.3. Администрация осуществляет обработку и хранение данных для реализации целей, указанных в настоящей Политике в течение всего необходимого периода для этого, но не более 5 (пяти) лет с даты последнего взаимодействия Пользователя с сайтом.